การประเมินงานประกันคุณภาพหลักสูตร

28 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 โดยใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อประเมินตัวบ่งชี้ทั้งปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลผลิต/ผลลัพธ์   โดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้ประเมินงานการประคุณภาพ ระดับหลักสูตร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมเซียนตาล ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา