ความสำคัญของหลักสูตร

15 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กำหนด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข