บุคลากร

อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 082-8210871 ()

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.กมลรัตน์ คนองเดช
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์นวพร แซ่เลื่อง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]