บุคลากร

ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : kasaree.l@yru.ac.th


อาจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : sunisa.t@yru.ac.th


ผศ.ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : Chiraporn.m@yru.ac.th


ผศ.กมลรัตน์ คนองเดช
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : Kalmonrat.k@yru.ac.th


อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : Sauwaluk.s@yru.ac.th


อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 082-8210871 ()

อีเมล์ : artittaya.w@yru.ac.th


อาจารย์นวพร แซ่เลื่อง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : Nawaporn.s@yru.ac.th