ปรัชญา

19 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2559  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นครูปฐมวัยที่มืออาชีพในระดับสากล บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม