อาจารย์นวพร แซ่เลื่อง

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

R ระดับปริญญาตรี            ¨  ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

........................................................................................................

 

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร          ครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2.ชื่อ-สกุล                           นางสาวนวพร  แซ่เลื่อง

3.ตำแหน่งทางวิชาการ             อาจารย์

4.สังกัด                              ครุศาสตร์

5.ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กศ.ม.

การศึกษาปฐมวัย

2539

ปริญญาตรี

วิทยาลัยครูยะลา

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

2534