นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชนะเลิิศรางวัลพระราชทาน

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

วันที่ 16 ก.พ. 2561 นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดการเล่านิทานอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งการไปแข่งขันครั้งนี้นำทีมโดย อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์ คนองเดช และอาจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา