MOU สร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

22 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารหลักสูตร

มรภ.ยะลา จัด Mou สร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันนี้(18กพ.64) ที่ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้บนฐานกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างมหาวิทยาลัยสขลานครินทร์ โดย สถาบันสันติศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยคณะครุศาสตร์ ซึ่งมี รศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี หัวหน้าชุดโครงการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้และต้นแบบนโยบายบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สันติภาพ และยุติธรรม เพื่อสร้างสมานฉันท์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและผศ.ดร. จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 3 โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบนโยบายกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมในการลงนาม
ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เพื่อดำเนินโครงการการพัฒนาองค์ความรู้บนฐานกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัเชายแดนภาคใต้ สร้างและสังคราะห์องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผลจากการดำเนินการครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดรูปแบบการจัดประสบการณ์ กระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสมรรถนะเชิงสันติภาพให้กับเด็กปฐมวัยที่เป็นรูปธรรม โดยมีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของครูปฐมวัย และ บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน ที่เป็นต้นแบบของการเสริมสร้างสันติภาพที่ใช้เด็กปฐมวัยเป็นฐาน เพื่อให้สมารถดำเนินการในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยต่อไป
สำหรับโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ครั้งนี้มีจำนวน 16 แห่งด้วยกัน ประกอบด้วย 1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรสชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 2.โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อ.เบตง จ.ยะลา 3.โรงเรียนเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 4.โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง อ.เทพา จ.สงขลา 5.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 อ.เบตง จ.ยะลา 6.โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฏร์.อ.เบตง จ.ยะลา 7.โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ อ.เบตง จ.ยะลา 8.โรงเรียนจาเราะปะไต อ.เบตง จ.ยะลา 9.โรงเรียนบ้านหน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา 10.โรงเรียนอนุบาลบาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 11.โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 12.โรงเรียนบ้านโคกยามู อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 13.โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 14.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 15.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาประดู่ อ.นาประดู่ จ.ปัตตานี 16.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนลังงา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี