ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ ผู้ดำเนินโครงการวิจัยต้นแบบนโยบายการศึกษาบนพื้นฐานกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่

7 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ ผู้ดำเนินการวิจัยโครงการวิจัยต้นแบบนโยบายการศึกษาบนพื้นฐานกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสมรรถนะเรื่องสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยสถาบันสันติศึกษาและคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและครูผู้สอนระดับปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรสันติภาพศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211129154928971