ขอเรียนเชิญนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม "การพัฒนาเด็กบริบาล"

12 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา

"เรื่องการพัฒนาเด็กบริบาลเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี่ที่ 1"

ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะเป็นเลิศ

ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Googel Meet