ขอเรียนเชิญนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม "การผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์"

12 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะศตวรรษที่ 21

"เรื่องการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 - 3"

ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะเป็นเลิศ

ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM