รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

22 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร

heartรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

heartรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีต่อหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564