ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ

7 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) สิ่งอำนวยความสะดวก

เป็นห้องสำหรับการปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตั้งอยู่ ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา