ขอเรียนเชิญนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565 อบรมพัฒนาความรู้ เรื่อง ทักษะดิจิทัลก้าวสู่พลเมืองในศตวรรษที่ 21

21 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ประชาสัมพันธ์