อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

22 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์ ประธานและคณาจารย์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรมการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา