นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

27 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ในการแข่งขันโครงการ ACAQLE Symposium

หัวข้อ การประยุกต์ (การมีส่วนร่วมทางสังคม การตระหนักรู้ทางสังคม)

จัดโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันยะลา (American Conner Yala)

ระหว่างวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่ (Furama Chiang Mai)  โดยมีอาจารย์กัญญารัตน์ ชูเกลี้ยง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในครั้งนี้