ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอัสม๊ะ แนหะ และนางสาวฮาลีมะห์ เจ๊ะแม ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ ประเภทศิษย์ปัจจุบันดีเด่น

30 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอัสม๊ะ แนหะ และนางสาวฮาลีมะห์ เจ๊ะแม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติในประเภทศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ในกิจกรรมงานวันครูโลก'65 (World Teacher's Day 2022) ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตนเองและขอให้ยึดมั่นในการรักษามาตรฐานที่มีคุณภาพของตนสืบไป