รูปแบบของหลักสูตร

7 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

 รูปแบบของหลักสูตร

          1. รูปแบบ               

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

          2. ภาษาที่ใช้   

          จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

          3. การรับเข้าศึกษา

          รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

          4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น                  

          เป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง)

          5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา        

          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว