อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

7 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

1. ครูปฐมวัยในทุกสังกัด

2. นักวิชาการทางด้านการศึกษาปฐมวัย

3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชนด้านการศึกษาปฐมวัย

4. พนักงานในบริษัทสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย

5. ผู้ประกอบธุรกิจสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย