อาจารย์กัญญารัตน์ ชูเกลี้ยง

12 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

R ระดับปริญญาตรี            ¨  ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

........................................................................................................

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร          ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2.ชื่อ-สกุล                           นางกัญญารัตน์  ชูเกลี้ยง

3.ตำแหน่งทางวิชาการ             อาจารย์  

4.สังกัด                              ครุศาสตร์

5.ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศษ.ม.

ปฐมวัยศึกษา

2555

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิน

ศศ.บ.

ประวัติศาสตร์

2551