อาจารย์ ดร.สุภาพร จันทรคีรี

12 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

สุภาพร จันทรคีรี. (2561). โมเดลสมการโครงสร้างพระดับของปัจจัยคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. ปีที่ 14 (นน. 382 - 402). มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.

พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, ปราณี หลำเบ็ญสะ, สุภาพร จันทรคีรี. (2562). สมรรถนะการวิจัยเชิงพื้นที่ตามทัศนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษาเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2 (นน. 452 - 462). หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

Pumkaew, S., Namburi, N., Tobprakron, P.,Kaewfai, J., Kamon, O., & Chantarakeeree, S.,(2020). The structural relationship of factors affecting managerial infustris. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. 17(3): 998-1010.