ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์

28 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 27 ธันวาคม 2565

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ผ่านระบบออนไลน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผลการประเมินผ่านความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง พบว่า นักศึกษาทำหน้าที่ความเป็นครูปฐมวัยได้ดี มีความกระตือรือร้น และสนใจในการพัฒนางานทางการศึกษาปฐมวัย พร้อมกับขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียน