อาจารย์กัญญารัตน์ ชูเกลี้ยง เดินทางเพื่อนิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1

29 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 27 ธันวาคม 2565

          อาจารย์กัญญารัตน์ ชูเกลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อนิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ โรงเรียนบ้านอินทนิล อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านช่องแมว และโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี