อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์ เดินทางเพื่อนิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5

29 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 26 ธันวาคม 2565

          อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์ อาจารย์นิเทศก์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อนิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ณ โรงเรียนบ้านโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา