อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์ เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อนิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3

18 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

        วันที่ 17 มกราคม 2566 

        อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์ อาจารย์นิเทศก์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อนิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ณ โรงเรียนบ้านสาคอ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และโรงเรียนบ้านโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา