กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง การจัดประสบการณ์เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2

10 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 28 - 29 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

อาจารย์กัญญารัตน์ ชูเกลี้ยง จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง การจัดประสบการณ์เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย นางคำนึง แซ่อ๋อง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ณ ห้องประชุมกาน เฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา