รางวัล Popular Vote การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี

9 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

รางวัล Popular Vote
การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี กิจกรรม EDU IDOL สู่ TO BE NUMBER ONE “สร้างพื้นที่ปลอดภัย คนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด”
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra Time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566