กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ “อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย”

16 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สัมมนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ “อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย” จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์ คนองเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และนักศึกษาหลักสูตรการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องฉายภาพยนต์ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา