กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง การผลิตหุ่นและสื่อสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 – 3 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา

16 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566  เวลา 08.00 - 16.30 น.

อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง การผลิตหุ่นและสื่อสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 – 3 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา วิทยากรโดย นางโสรายา ชุมประเวศ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวไพเราะ สกนธวุฒิ ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกาน เฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา