กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา

30 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566  เวลา 08.00 - 16.30 น.

คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา วิทยากรโดย นางสาวนูรีมาน มะลี ครูโรงเรียนวัดสามพัน และนางสาวนูรีซัน มะลี ครูโรงเรียนบ้านลือเน็ง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกาน เฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา