อบรมการดูแลเด็กปฐมวัยก่อนวัยเรียน เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

10 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การดูแลเด็กปฐมวัยก่อนวัยเรียน เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ ๑ – ๔ จำนวน ๑๐๔ คน  เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้    ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.    ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น ๒ อาคารสังคมศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา