ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะการผลิตตัวละครหุ่นและสื่อสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

10 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ)

ในวันที่ 7-8  มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมกานเฉ่า  ชั้น 2  อาคารสังศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เวลา 08.00 - 16.30 น.