กิจกรรมขยายโลกทันศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

24 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ หลักสูตรฯ จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้กับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ  โรงเรียนบ้านหนองขาม  ในวันที่ 24 มกราคม 2560