กิจกรรมขยายโลกทัศน์ ศึกษาดูงานของวันที่ 3 ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

27 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

 กิจกรรมขยายโลกทัศน์โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ   ในวันที่ 26 มกราคม  2560