ประเมิน SAR60

30 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมหูเตี่ย อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา