ชื่อหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         :    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    :    คณะครุศาสตร์ 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

          รหัส              :  25521571103938

          ภาษาไทย        :  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ( 4 ปี )

          ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Education Program in Early Childhood Education                   

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

          ชื่อภาษาไทย     ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

          ชื่อย่อ   : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ชื่อภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  : Bachelor of Education (Early Childhood Education)

                             ชื่อย่อ   : B.Ed (Early Childhood Education)

3.  วิชาเอก

     ไม่มี

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

     ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต    

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร

          5.1 รูปแบบ               

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

          5.2 ภาษาที่ใช้   

          จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

          5.3 การรับเข้าศึกษา

          รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

          5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น                  

          เป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง)

           5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา        

          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว