โครงสร้างหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงการสร้างหลักสูตร ดังนี้

                                                                                                                                

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า

24 

 

 

   2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า  

99

        2.1 กลุ่มวิชาชีพครู      

39

         2.1.1 วิชาชีพครู

27

         2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

12

        2.2 กลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า

60

         2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว

40

         2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก

20

   3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า

6

รวมตลอดหลักสูตร

129

             

                       รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า     24  หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ              ไม่น้อยกว่า    99 หน่วยกิต        

          2.1 กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า                                   39  หน่วยกิต

                    2.1.1 วิชาชีพครู                                                      27  หน่วยกิต

111021001     การพัฒนาหลักสูตร                                                                                    3(2-2-5)

111022002     วิทยาการจัดการเรียนรู้                                                                                3(2-2-5)

111012001     สารัตถะของครูยุคใหม่                                                                                3(2-2-5)

111001001     ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู                                                                    3(2-2-5)

111031001     นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้     3(2-2-5)

111063001     การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา                                   3(2-2-5)

111042001     การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                                   3(2-2-5)

111042002     การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                                                         3(2-2-5)

111051001     จิตวิทยาสำหรับครู                                                                                     3(2-2-5)

                    2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                           12  หน่วยกิต

111001002     เตรียมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                                         1(0-2-3)

111001003     ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                                                    1(90)

111002004     เตรียมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                         1(0-2-3)

111002005     ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                                    1(90)

111003006     เตรียมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                                                         1(0-2-3)

111003007     ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                                                                    1(90)

111004008     ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                                                                   6(540)

          2.2 กลุ่มวิชาเอก                      ไม่น้อยกว่า                         60  หน่วยกิต    

                    2.2.1 วิชาเอกบังคับ      บังคับเรียนไม่น้อยกว่า                     40  หน่วยกิต

1107101        การศึกษาปฐมวัย                                                                        3(2-2-5)

                      Early Childhood Education

1107102        การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย                 3(2-2-5)
                      Well-being Development and Safety for Early Childhood

1107103        ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย                                                2(1-2-3)

                      Creative Art for Early Childhood

1107311        การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย                                   3(2-2-5)

                      Administration and Management in Early Childhood Education

1107xxx         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูปฐมวัย                                3(2-2-5)

1107418        การศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย                                              2(1-2-3)

         Inclusive Education in Early Childhood Level

1107419        การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัย                                         3(2-2-5)

         Action Research in Early Childhood Education

1107425        วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย                                                        3(2-2-5)

         Literature for Early Childhood

1107431        การจัดประสบการณ์ทางปฐมวัยแบบบูรณาการ                                3(2-2-5)

         Integrating Experiences in Early Childhood

1107xxx         การพัฒนาอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย                              3(2-2-5)

1107xxx         การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5)

1107xxx         พัฒนาการและการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย                  3(2-2-5)

1107xxx         การส่งเสริมความพร้อมด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย                    3(2-2-5)

1107xxx         การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาปฐมวัย                                      3(2-2-5)

                    2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก             ไม่น้อยกว่า           20   หน่วยกิต

1107210        สื่อและการจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย*                                                                        3(2-2-5)

         Materials and Play-Based Learning for early childhood

1107319        การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่*                                                                                                                  3(2-2-5)

         The Area Based of Early Childhood Education Management

1107417         การศึกษาสำหรับผู้ปกครองและการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย*                                       3(2-2-5)

                       Parent Education Community Network for Early Childhood

1107423         สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย*                                                                                                            3(2-2-5)

                       Seminar in Early Childhood Education

1107426         สันติศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย*                                                                                                            3(2-2-5)

                       Peace Education for Early Childhood

1107432         พหุภาษาศึกษาสำหรับครูปฐมวัย*                                                                                                       3(2-2-5)

          Multilingual Education for Early Childhood Teacher

1107xxx          การสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย*                                                                  3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี           ไม่น้อยกว่า   6      หน่วยกิต

                   ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้

       

            แผนการศึกษา  

            หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รวม 129 หน่วยกิต)  

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1      

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

 

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

111001001      ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

111051001      จิตวิทยาสำหรับครู

1107xxx          พัฒนาการและการเตรียมความพร้อม

                     สำหรับเด็กปฐมวัย

1107425         วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

1107101          การศึกษาปฐมวัย

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

 

3(2-2-5)

3(2-2-5)

รวม

18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

 

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

111021001     การพัฒนาหลักสูตร

111031001     นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                    เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

111001002     เตรียมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

111001003     ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

1107xxx         การพัฒนาอารมณ์และสังคมสำหรับ

                    เด็กปฐมวัย

1107xxx         การส่งเสริมความพร้อมด้านร่างกาย

                    สำหรับเด็กปฐมวัย

1107xxx          การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

                     คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

3(2-2-5)

 

1(0-2-3)

1(90)

3(2-2-5)

 

3(2-2-5)

 

3(2-2-5)

 

รวม

20 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

 

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

111022002      วิทยาการจัดการเรียนรู้

111042001      การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1107103         ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

1107102          การพัฒนาสุขภาวะและความ

                     ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย

1107xxx          สื่อและการจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น

                     สำหรับเด็กปฐมวัย*

1107xxx          การสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการ

                     เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย*

3(2-2-5)

3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)

 

3(2-2-5)

 

3(2-2-5)

รวม

20 หน่วยกิต

หมายเหตุ : * วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

 

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

111012001     สารัตถะของครูยุคใหม่

111042002     การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

111002004     เตรียมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

111002005     ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

1107xxx         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

                    ปฐมวัย

1107417        การศึกษาสำหรับผู้ปกครองและการ

                    สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาเด็ก

                    ปฐมวัย*

3(2-2-5)

3(2-2-5)

1(0-2-3)

1(90)

3(2-2-5)

 

3(2-2-5)

หมวดวิชาเสรี

 

3 หน่วยกิต

รวม

20 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

 

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

111063001     การบริหารการศึกษาและการประกัน

                    คุณภาพการศึกษา

1107431        การจัดประสบการณ์ทางปฐมวัยแบบ

                    บูรณาการ

1107xxx         การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา

                    ปฐมวัย

1107418        การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็ก

                    ปฐมวัย

1107426        สันติศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย*

3(2-2-5)

 

3(2-2-5)

 

3(2-2-5)

 

2(1-2-3)

 

3(2-2-5)

รวม

17 หน่วยกิต

หมายเหตุ : * วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

 

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

111003006      เตรียมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3

111003007      ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3

1107419         การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

1107319         การจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพื้นที่*

1107423         พหุภาษาศึกษาสำหรับครูปฐมวัย*

1(0-2-3)

1(90)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

หมวดวิชาเสรี

 

3 หน่วยกิต

รวม

20 หน่วยกิต

หมายเหตุ : * วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

111004008       ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4

6 (290)

  รวม

6 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

 

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

1107423    สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย*

1107311    การบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัย

2(1-2-3)

3(2-2-5)

  รวม

8 หน่วยกิต

หมายเหตุ : * วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก