รายวิชาหลักสูตร

8 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

       รายวิชาตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดังนี้

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                            ไม่น้อยกว่า           30  หน่วยกิต

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                         ไม่น้อยกว่า           12  หน่วยกิต

           5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                              3(2-2-5)

                        Thai for Communication

           5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                              3(2-2-5)

                         English Speaking and Listening Skills

           5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร                                  3(2-2-5)

                         English Usage and Communication

           5100319 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ                                               3(2-2-5)

                        English for Professional Purposes 

      1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                                    ไม่น้อยกว่า              6 หน่วยกิต

             5100140 สุนทรียะ                                                                   3(2-2-5)

             Aesthetic

             5100141 การสร้างเสริมและการดูแลสุขภาวะ                                 3(2-2-5)

             Health Promotion and Care                                 

      1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                                    ไม่น้อยกว่า              9 หน่วยกิต

             5100142 การคิดเชิงเหตุผล                                                        3(2-2-5)

             Logical Thinking             

             5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                         3(2-2-5)

             21st Century Skiils for Living and Occupations

             5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง                                                        3(2-2-5)

             Potency Citzenship

       1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                           ไม่น้อยกว่า             3 หน่วยกิต

             5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                               3(2-2-5)

             The king Wisdom for Local Development                          

2.หมวดวิชาเฉพาะ                                                       ไม่น้อยกว่า             103 หน่วยกิต

    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                                                                                  43 หน่วยกิต

           2.1.1 วิชาชีพครู                                                                               31 หน่วยกิต

                     1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                                 3(2-2-5)

                    Language for Communication

                    1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ                                   3(2-2-5)

                    และจิตวิญญาณความเป็นครู

                    Ethics and Spirituality for Teachers

                    1102101 การพัฒนาหลักสูตร                                                   3(2-2-5)

                    Curriculum Development

                    1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1                                          3(2-2-5)

                    Learning Management Science 1

                    1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2                                          3(2-2-5)

                    Learning Management Science 2

                    1102404 คุรุนิพนธ์                                                                  1(0-2-1)

                    Individual Development Plan

                    1103101 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ                               3(2-2-5)

                    เพื่อการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้

                    Innovation and Information Technology for Educational

                    Communication and Learning 

                    1104201 การวัด และประเมินผลการเรียนรู้                                     3(2-2-5)

                    Learning Measurement and Evaluation

                   1104302 การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                              3(2-2-5)

                   Research and Devalopment in Innovation and Learning

                   1105101 จิตวิทยาสำหรับครู                                                         3(2-2-5) 

                   Psychology for Teacher

                   1106201 การบริหารการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา            3(2-2-5)

                   Education Administration and Quality Assurance in Education

           2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                                                 12 หน่วยกิต

                    1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                            2(90)

                    Internship 1

                    1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                            2(90)

                    Internship 2

                    1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                                            2(90)

                    Internship 3

                    1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                                            6(290)

                    Internship 4

    2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                                        ไม่น้อยกว่า                60 หน่วยกิต

           2.2.1 วิชาเอกบังคับ                                           บังคับเรียนไม่น้อยกว่า                 40 หน่วยกิต

                     1107101 การอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย                     3(2-2-5)

                   Nurture and learning Promotion of Early Childhood

                   1107102 การพัฒนาสุขภาวะ และความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย                       3(2-2-5)

                   Well-Being Development and safety for Early Childhood

                   1107103 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย                                                3(2-2-5)

                   Brain and Learning for Early Childhood

                   1107104 การจัดกิจกรรมาทางภาษา และการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย                   3(2-2-5)

                   Language and Communication Activities for Early Childhood

                   1107105 การจัดกิจกรรมทักาะความฉลาดทางอารมณ์ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวีย   3(2-2-5)

                   Organizing Activities for Emotional Quotient and Societies for Early Childhood 

                   1107106 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้อการจำเป็นพิเศษ                             2(1-2-3)

                   Assistance and Development of Early chaildhood with Special Needs

                   1107207 ลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย                                 3(2-2-5)

                   Motor, Rhythm and Movement for Early chaildhood

                   1107208 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย          3(2-2-5)

                   Activities for Physical Readinees Promotin of Early Childhood

                   1107209 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย                                     3(2-2-5)

                   Organziing Artistic Activities of Early Childhood Education

                   1107212 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย                   3(2-2-5)

                   สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี                                                     

                   Experiential Integrated Learning for Early Childhood under 3-Year-Old

                   1107313 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย                            3(2-2-5)

                   Activites and Plays for Early Childhood Learning

                   1107314 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย            3(2-2-5)

                   Scientific and Mathematics Activities for Early Childhood

                   1107317 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย                    3(2-2-5)

                   สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

                   Experiential Integrated Learning for Early Childhood unring 3-6 Year-Old

                   1107318 การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ     3(2-2-5)

                   Activities of Promoting Learning for Specific Group of Children

          2.2.2 วิชาเสริมสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก                   ไม่น้อยกว่า  20 หน่วยกิต

                     1107201 สื่อ และของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย                                                      3(2-2-5)

                    Materials and Toys for Early Childhood

                    1107211 วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย                                                3(2-2-5)

                    Literature for Early Childhood

                    1107315 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย                             3(2-2-5)

                    Activities of Thinking Skill Promotion for Early Childhood

                    1107316 การมีส่วนร่วมของครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานศึกษา                3(2-2-5)

                    และชุมชนระดับการศึกษาปฐมวัย

                    Collaboration of Family and Community of Early Childhood

                    Education Management

                    1107319 การจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพื้นที่                                                         3(2-2-5)

                    Collaboration of Family Childhood Education Management

                    1107420 สัมมนาปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต             2(1-2-3)

                    Seminar on Problem and Trends in Develiping Early Childhood

                    Education for the Future

                    1107421 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัมนานวัตกรรม                                             3(2-2-5)

                    Extension of Knowledge for Developing Innovation

3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                         ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

     ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้