การจัดแผนการศึกษา

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดแผนการศึกษา ดังนี้

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

3 หน่วยกิต

 

 หมวดวิชาเฉพาะ

1101101

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

3(2-2-5)

 

 

1105101

จิตวิทยาสำหรับครู

3(2-2-5)

 

1100101

ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

3(2-2-5)

 

1107101

การอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

 

1107102

การพัฒนาสุขภาวะ และความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย        

3(2-2-5)

 

  1107103 การพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)  

รวม

   21 หน่วยกิต

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

   

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

3 หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเฉพาะ

1100102

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

2(90)

 

  1102101

การพัฒนาหลักสูตร

3(2-2-5)  
  1103101

นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้

3(2-2-5)  
  1107104

การจัดกิจกรรมทางภาษา และการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)  
  1107105

การจัดกิจกรรมทักษะทางสังคม และความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)  
  1107106

การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

2(1-2-3)  

รวม

19 หน่วยกิต

 

 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่ 1

   
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

     
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      

6 หน่วยกิต

     
หมวดวิชาเฉพาะ   1102202

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1

3(2-2-5)      
   

1104201

การวัด และประเมินผลกาเรียนรู้ 3(2-2-5)      
   

1107208

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)      
   

1107209

การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)      
    1107210

สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)      

รวม

21 หน่วยกิต      

 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่ 2

       
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

     

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

      3 หน่วยกิต      

หมวดวิชาเฉพาะ

  1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90)      
    1102203

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2

3(2-2-5)      
    1106201 การบริหารการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)      
    1107207

ลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)      
    1107212

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

3(2-2-5)      
   

1107211

วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)      
รวม 20 หน่วยกิต      

 

ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่ 1

       

หมวดวิชา

  รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

     
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 

  6 หน่วยกิต      
หมวดวิชาเฉพาะ  

1104302

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5)      

 

  1107313 การจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)      
   

1107314

การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)      
   

1107315

การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)      

หมวดวิชาเลือกเสรี

      3 หน่วยกิต      
รวม 20 หน่วยกิต      

 

ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่ 2

         
หมวดวิชา   รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

     
หมวดศึกษาทั่วไป      

6 หน่วยกิต

     
หมวดวิชาเฉพาะ   1100304

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3

2(90)      
    1107317

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

3(2-2-5)      
    1107318

การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

3(2-2-5)      
   

1107316

 การมีส่วนร่วมของครอบครัวสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานศึกษา และชุมชนระดับการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)      
    1107319

การจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพื้นที่

3(2-2-5)      

รวม

20 หน่วยกิต      

 

ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่ 1
         

หมวดวิชา

  รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

     

หมวดวิชาเฉพาะ

  1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(290)      

รวม

6 หน่วยกิต      

 

ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่ 2

         
หมวดวิชา   รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

     
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       3 หน่วยกิต      
หมวดวิชาเฉพาะ   1102404 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1)      
    1107420 สัมมนาปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต 2(1-2-3)      
    1107421 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5)      
หมวดวิชาเลือกเสรี       3 หน่วยกิต      
รวม 12 หน่วยกิต