อาจารย์/บุคลากร

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ระบบสารสนเทศ

- ระบบจัดการข้อมูล มคอ. click>>>

 ระบบประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน click>>>

 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล click>>>

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ click>>>

 ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA click>>>

 ระบบข้อมูลบุคลากร click>>>

-  ระบบบริการการศึกษา click>>>

  •