รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัญฑิต

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) อัตราการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 

* รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 

* รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 

* รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 

* รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

* รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

* รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556