ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

 

ผลงานทางวิชาการ

      การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ      

Chiraphorn Munsettavith. (2018). Preschool Enrichment Experience Curriculum to Strengthen Water Management in Daily Life and Basic irrigation competencies  under the Royal Innitiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand. at the PECERA MALAYSIA 6 – 8 th July 2018 (pp.62). Hilton Kuching : Sarawak Malaysia.