ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

        งานวิจัย         

เกสรี  ลัดเลีย. (2554). การบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Ladlia, K. (2014). Appropriate Literature for Enhancing Tolerance of Early Childhood  Students in the Multicultural Society of Yala Province,  Thailand. Yala: Yala Rajabhat University.

Ladlia, K. (2013).Literature-Based Activity Learning Packages for Promotion The Harmonious Community for Young Childen in The Multi-Cultural Society of The Three Southernmost Province, Thailand. Yala: Yala Rajabhat University.

Ladlia, K. (2010). Literature-Based Teaching Model for Enhancing Tolerance  of Early Childhood Children in Multicultural Group in Yala Province  Thailand. Yala: Yala Rajabhat University.

         บทความ 

เกสรี  ลัดเลีย. (2549). รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 1(1).

เกสรี  ลัดเลีย. (2557). การพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารสุทธิปริทัศน์. 28(88).

Ladlia, K. (2010). Tolerance of earlychildhood children in multicultural group in yala province, Thailand : A development of literature-based teaching model. International journal for cross-disciplinary subjects in education (IJCDSE). www.infonomics_society.org/IJCDSE. 1(4).

           หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ

เกสรี ลัดเลีย. (2554). การใช้วรรณกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้: การบูรณาการพันธกิจการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2554). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

เกสรี ลัดเลีย. (2554). เอกสารประกอบการสอนวิชาพัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กต่างวัฒนธรรม. คณะครุศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

เกสรี  ลัดเลีย. (2552). การพัฒนาครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. นำเสนอในเวที “Thailand Research Expo 2009”. กรุงเทพฯ: ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์.

Ladlia, K. (2013). Decoupage Technique For Young Children Teachers and Parents. Yala: Yala Rajabhat University.