อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

          งานวิจัย

กมลรัตน์ คนองเดช, เสาวลักษณ์ สมวงษ์, อาทิตยา วงศ์มณี. (2562). ผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีต่อทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในบริบทพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต้. งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านการศึกษาอิสลาม ครั้ง ที่ 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

กมลรัตน์ คนองเดช, เสาวลักษณ์ สมวงษ์, อาทิตยา วงศ์มณี, นวพร แซ่เลื่อง. (2563). ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อและของเล่นที่มีต่อทักษะ EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครู เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้. งานประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติด้านการศึกษาและการศึกษาอิสลาม (การประชุมร่วมกันระหว่าง YRU ประเทศไทย และ UMJ ประเทศอินโดนีเซีย 2019). ครั้งที่ 2 (น. 143 – 155). คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.