อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

       งานวิจัย 

อาทิตยา  วงศ์มณี. (2557). การนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิพหุภาษาศึกษา เข้าสู่ระบบการผลิตครูทวิพหุภาษาศึกษาสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

       หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ      

อาทิตยา  วงศ์มณี. (2556).  เอกสารเอกสารประกอบการสอน วิชาการเล่นและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย.  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.