อาจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

        งานวิจัย          

 นาบีละห์ นิคง, สุนิศา ธรรมบัญชา, สุภาพร จันทรคีรี. (2565). การส่งเสริมทักษะทางสังคมโดยใช้นิทานคุณธรรม (E-book) ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกุล). การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านอิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 (น.286 – 298) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.