อาจารย์นวพร แซ่เลื่อง

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

    งานวิจัย

นวพร แซ่เลื่อง, อาพีซา ผดุงผล. (2562). การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของนักเรียนอนุบาล. งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านการศึกษาอิสลาม ครั้งที่ 2                  (น.173 – 179). หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.