ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

R ระดับปริญญาตรี            ¨  ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

........................................................................................................

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร          ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2.ชื่อ-สกุล                           นางจิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์

3.ตำแหน่งทางวิชาการ             ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.

4.สังกัด                              ครุศาสตร์

5.ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

กศ.ด.

การศึกษาปฐมวัย

2557

ปริญญาโท

จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม.

การศึกษาปฐมวัย

2541

ปริญญาตรี

วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

2535