ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

R ระดับปริญญาตรี            ¨  ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

........................................................................................................

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร          ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2.ชื่อ-สกุล                           นางเกสรี  ลัดเลีย

3.ตำแหน่งทางวิชาการ             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

4.สังกัด                                        ครุศาสตร์

5.ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Ph.D

การจัดการการศึกษา

2556

ปริญญาโท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คม.

การศึกษาปฐมวัย

2542

ปริญญาตรี

วิทยาลัยครูยะลา

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

2536