ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์ คนองเดช

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

R ระดับปริญญาตรี            ¨  ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

........................................................................................................

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร          ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2.ชื่อ-สกุล                           นางกมลรัตน์  คนองเดช

3.ตำแหน่งทางวิชาการ             ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4.สังกัด                              ครุศาสตร์

5.ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คษ.ม.

จิตวิทยาการศึกษา

2538

ปริญญาตรี

วิทยาลัยครูยะลา

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

2529