อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

R ระดับปริญญาตรี            ¨  ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

........................................................................................................

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร          ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2.ชื่อ-สกุล                           นางสาวอาทิตยา  วงศ์มณี

3.ตำแหน่งทางวิชาการ             อาจารย์

4.สังกัด                              ครุศาสตร์

5.ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศษ..

ปฐมวัยศึกษา

2554

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศษ..

ศิลปศึกษา

2552